Documents

Met de invoering van de Politiewet 2012 (Pw2012) wilde de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) zorgen voor een effectieve, efficiënte en maatschappelijk gewaardeerde politieorganisatie, die zowel rechtstatelijk als democratisch goed is ingebed.
Artikel 74 van de Pw2012 bepaalt dat de minister van VenJ binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een verslag dient te sturen over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in vier deelonderzoeken; het voorliggende onderzoek heeft betrekking op prestaties van de politie.
De centrale vraag van het onderzoek ‘prestaties’ is of de keuze voor één politie met één beheerder tot betere prestaties van de politie heeft geleid. Om die vraag te beantwoorden is goed hanteerbare, geldige en betrouwbare informatie nodig over de prestaties van de nationale politie zoals beoogd en in praktijk gebracht met de inwerkingtreding van de Pw2012.
Aangestuurd door een begeleidingscommissie hebben Berenschot en de TU Delft in de periode november 2016 – juni 2017 gezamenlijk onderzoek gedaan naar de vraag: Wat is de bijdrage van de Pw2012 aan het doelmatiger en slagvaardiger werken en beter presteren van de nationale politie?
Original languageDutch
Place of PublicationThe Hague
PublisherWODC, ministerie van Veiligheid en Justitie.
Commissioning bodyWODC, ministerie van Veiligheid en Justitie.
Number of pages162
Publication statusPublished - 3 Nov 2017

    Research areas

  • Police, Policy evaluation

ID: 34683079